BELGISCH SCHEEPSREGISTER

 

Download hier de aanbevelingen bij het registreren van een schip onder Belgische vlag !

 

1. De Belgische overheid verkrijgt de controle op de veiligheid van de schepen en de arbeidsvoorwaarden aan boord.

2. Een aantal maatregelen die door de Belgische overheid werden genomen in het kader van de EU State Aid Guidelines maken dat het register concurrentieel wordt met andere registers.

a) De fiscale maatregelen voor de vennootschappen. De programmawetten van 2 augustus 2002 en 27 december 2004 publiceerden een aantal fiscale maatregelen ten gunste van vennootschappen die zeevaartactiviteiten uitoefenen. Een van de maatregelen houdt een systeem van forfaitaire winstbepaling in (het zogenaamde tonnage tax systeem) dat reeds in verschillende Europese lidstaten gebruikt wordt. Voor reders die van dit tonnage tax systeem geen gebruik wensen te maken is een alternatief aantrekkelijk fiscaal systeem voorzien. 

b) De sociale zekerheid van de zeevarende EU-residenten wordt in België geregeld. De reder is echter vrijgesteld van de betaling van het patronale gedeelte van de sociale zekerheidsbijdragen en van een gedeelte van het werknemersaandeel van de sociale zekerheidsbijdragen. Onder speciale voorwaarden kan de sociale zekerheid van niet-EU residenten betaald worden in het land van herkomst.

c) De reders zijn voor de zeevarenden die zij tewerk stellen op EU-geregistreerde schepen vrijgesteld van het doorstorten van de bedrijfsvoorheffing op de lonen van deze zeevarenden met die verstande dat de betrokken zeevarende wel belastingplichtig moet zijn in België.

3. Er wordt verwacht dat het voeren van de Belgische vlag een stimulans zal betekenen voor jongeren om te kiezen voor een koopvaardijloopbaan. Meer hierover onder de rubriek De Job op deze website.