Mevrouwen, Mijne Heren,


Met veel genoegen stellen wij u ons Jaarverslag 2013 voor.

Het orderboekje van onze vereniging was van bij de start goed gevuld en met enige fierheid blikken we met u terug op enkele successen, die we hebben kunnen boeken:

- De Maritieme Arbeidsconventie (MLC) werd op de valreep (20 augustus 2013) door België geratificeerd;

- De wet “houdende diverse maatregelen betreffende de strijd tegen maritieme piraterij” werd met de publicatie van het laatste  uitvoeringsbesluit op 11 december 2013 effectief van kracht;

- De Europese staatssteunrichtsnoeren voor maritiem vervoer werden verlengd;

- owel de IMO als de Europese Commissie verlegden, in verband met het aandeel van de scheepvaart in de uitstoot van broeikasgassen, de focus van “ bestraffen” naar “meten en bijsturen”.

Dit gezegd zijnde blijven er nog heel wat punten, die onze voortdurende aandacht opeisen om er voor te zorgen dat de scheepvaart in het algemeen en de Belgische koopvaardij in het bijzonder voldoende kansen behoudt om, zich als de meeste efficiënte en meest milieuvriendelijke transportoplossing verder te ontplooien. De grootste uitdagingen zijn zonder twijfel de effectieve implementatie van de Maritieme Arbeidsconventie, vanaf 20 augustus 2014 en de verplichting om vanaf 1 januari 2015 de zwaveluitstoot in de zogenaamde “Emission Control Area‘s”, waaronder de Baltische zee en de Noordzee, te beperken tot 0.1 %.

We kunnen er niet omheen dat de gecombineerde economische en financiële crisis zwaar blijft wegen op de maritieme sector. De overcapaciteit van een aantal scheepstypes, tengevolge van een overdreven optimisme en schier oneindige financieringsmogelijkheden tijdens de economische hoogconjunctuur in de periode 2003 tot 2008, blijft bestaan. Ook al verdwijnt een aantal scheepseigenaars van het toneel, de schepen blijven in de vaart, meestal zelfs met een lagere kostprijs... Gelukkig blijkt het gros van de Belgische reders, elk in hun specifieke specialiteit, gewapend tegen de huidige laagconjunctuur. We hopen met hen dat de eerste tekenen van herstel een voorbode mogen zijn van een echte verbetering van het economische klimaat in de loop van 2014.

U zal opmerken dat dit jaarverslag in het teken staat van de veiligheid aan boord van de zeeschepen. Wij sluiten ons aan bij de verschillende initiatieven om in 2014 de 100ste verjaardag te vieren van het Internationaal Verdrag voor de Beveiliging van Mensenlevens op Zee (SOLAS). Tevens willen we de aandacht vestigen op de inspanningen van onze leden om steeds weer opnieuw het veiligheidsbewustzijn aan te scherpen van iedereen die betrokken is bij de scheepsoperaties, zowel aan boord als aan de wal.

Wij danken onze leden voor het vertrouwen en het ondersteunen van onze acties; wij danken eveneens onze medewerkers van het KBRV-secretariaat voor hun onverdroten inzet!

 


Peter Verstuyft                                                                                                  Peter Vierstraete,

Afgevaardigd Bestuurder                                                                                 Voorzitter

 

 

Jaarverslag 2013