MISSIE

De KBRV behartigt proactief de gezamenlijke belangen van alle in België gevestigde reders en scheepsmanagers actief in het internationaal maritiem transport over zee. Ze speelt een dynamische rol in de promotie van de sector als aantrekkelijke werkgever en levert aan haar leden operationele ondersteuning en duiding inzake fiscale, sociale, milieu en maritieme wetgeving. De KBRV werkt daarvoor nauw samen met alle betrokken nationale en internationale partijen.

 

Van harte welkom bij de Koninklijke Belgische Redersvereniging.

 

Sinds meer dan 100 jaar staat onze vereniging ten dienste van de koopvaardij. Gezien het mondiaal karakter van de scheepvaartindustrie, doen we dat niet enkel in eigen land, maar ook op het Europees en Internationaal forum.

Met een vloot, die een bruto tonnemaat vertegenwoordigt van 9,5 miljoen ton op 1 januari 2014, behoort België bij de 20 belangrijkste zeevaartnaties ter wereld en is een gerespecteerd lid van de Internationale Maritiem Organisatie, waar het lid is van de Raad.

Op die manier werken we mee aan de uitbouw van de wereldwijde scheepvaart, de motor van de wereldhandel en dus ook van onze welvaart. Het belang van onze bedrijvigheid werd onlangs goed in de kaart gebracht in een studie die werd uitgevoerd door Oxford Economics in “The economic value of the EU shipping industry”, een document dat u terugvindt op onze website onder het luik “Downloads”.

Daarenboven is het vervoer per zeeschip veruit het meest efficiënt en milieuvriendelijk!

Desondanks gaat de aandacht van de reders naar het nog verbeteren van de energie efficiëntie van de schepen en het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen, zwavel, nitraten en fijn stof. De bijdrage die onze sector levert is ongezien maar wordt niet steeds naar waarde geschat.

Het welzijn van de bemanningen aan boord van onze schepen is steeds een hoofdbekommernis van onze vereniging geweest. Samen met onze sociale partners hebben we alles gedaan wat nodig was om onze overheid bij te staan in het proces van ratificatie en implementatie van de Maritieme Arbeidsconventie, die er zal toe bijdragen een wereldwijd gelijk speelveld te creëren op het vlak van arbeidsvoorwaarden en leefomstandigheden op zeeschepen.

Tenslotte vragen ook fenomenen, die onze schepen en in het bijzonder onze bemanningen bedreigen, zoals piraterij langs de Afrikaanse kust, onze en uw aandacht.

 

Het team van de Koninklijke Belgische Redersvereniging staat graag te uwer beschikking en wenst u alvast een nuttige zoektocht doorheen onze website.

 

http://brv.be/Year_reports/2015/NL/index.html

 


 

 

Koninklijke Belgische Redersvereniging V.Z.W.
Ernest Van Dijckkaai 8, B-2000 Antwerpen / België
Tel. : +32 3 232.72.32

E-mail : info@brv.be

 
 Google map
VISIE

De KBRV wil als Belgisch maritiem kenniscentrum een voortrekkersrol spelen bij de verdere uitbouw en lange termijn groei van de sector internationaal maritiem transport over zee. Door haar rol als vooruitziende opiniemaker wil KBRV als dé gesprekspartner bij uitstek voor alle betrokken partijen fungeren.

 

ONZE LEDEN

Top
Top
Top
Top
Top
Top
Top
Top
Top
Top
Top
Top
Top
Top
Top
Top
Top